Home Artworks Artists Login     Sign up

Artist Information:
Name   : Eugen Varzic
Location: Porec  
  United States
Biography
Guestbook
Contact Artist

Artworks RSS Feed

To report problems or Copyright Issues,
please click here.

  SILENZIO
  ESTINA
Varzic,Eugen-POLESINI
POLESINI / Collage and Montage / 160 x 90 cm / 3000 $ USD

Description: Also it is from my 1972 - 2002 opus, now placed in my warehouse.The coat is from the Polesini family, placed across the strrt of my ART STUDIO VARZICshare to
 


Eugen Varzic

Biography
EUGEN VARZIA was born in Dakovo on May 31, 1972. In 1992 he enrolled in visual arts at the College of Education in Rijeka. He graduated from the painting department at the Faculty of Arts in Rijeka in the class of Prof. Ksenija Mogin. Aside from painting he is also engaged in experimental film and photography. He has been a member of HDLU Istra (Croatian Association of Artists) since 1999.EUGEN VARZIA è nato il 31 maggio 1972 a Dakovo. Dal 1992 studia arti figurative alla Facoltà pedagogica di Fiume. Si laurea al dipartimento di pittura della Facoltà di filosofia fiumana con la prof.essa Ksenija Mogin. Oltre che di pittura, si occupa pure di cinema sperimentale e di fotografia. Dal 1999 è membro della Società croata degli artisti figurativi (HDLU) - sezione istriana. EUGEN VARZIA roeen je 31. svibnja 1972. godine u Dakovu. Godine 1992. upisuje studij likovnih umjetnosti na Pedago?kom fakultetu u Rijeci. Diplomirao je na slikarskom odjelu Filozofskog fakulteta u Rijeci kod prof. Ksenije Mogin. Uz slikarstvo bavi se eksperimentalnim filmom i fotografijom. Elan je HDLU-a Istre od 1999. godine.
 
Statement
PREDGOVORI IZLO?BI. Do?av?i na studij u Rijeku , Eugen je u samom poeetku pokazao svoj osobni stav, ?elju, opredjeljenje; te?nju ka odreeenom likovnom - vanlikovnom nazoru. A taj zor spada u obzorjr obieno zvano iracionalno, podsvjesno, nadrealno.a u obrascu likovnog izraza nalikuje naivnom. Osjetljivo doba prvih godina studiranja (primanja mno?tva informacija) dokazao je iskrenost i izvornost svojih nagnuaa. Osobenjacima i svojeglavcima obieno smeta formalni obrazovni program likovnjaekih predmeta umjetniekih visokih ?kola. Neki program uopae ne usvoje, a neki samo djelomieno. Eugen, eini se u pravoj mjeri, uspjeva spajati svoju fikciju na vlastitost svjetonazora, formalni program slikarstva, te svjest, iskustvo o konaenici, rezultatu, a to je posebnost osobitost neeeg slo?enog kao ?to je likovnost - likovni prostor - likovni jezik. Unutar likovnog koristi dva globalno suprotna naeina: jake tonske svjetlo - tamne kontraste i jake bojane ( komplementarne ) kontraste; jaka je vizualna dinamika. Suprotno po organizaciji elemenata eista je statienost, ravnote?a ostvarena simetrijom. A opet , po kolieini i vrsti likovnih elemenata ( ton, boja, crta, modelacija ) slike su slo?ene I kompleksne. Nadam se da Eugen neae prerano, poput veaine likovnjaka pasti u obrazac, uzorak iznenaeenih, usvojenih naeina slikarskog izraza. Puno je te?e biti otvoren; tra?iti znaei otkrivati - postavljati sebi pitanja. Marijan Pongrac, prof. POVRATAK/BACK Eugen Varzia ( za izlo?bu u Brodu pod nazivom "Proces" ) Veoma plodan autor kakav je Eugen Varzia u svojim uljima na drvu s prepoznatljivim vedutama karakteristienih spomenika gradova koje pobli?e znade, kompozicijom i planiranim postavljanjem likova, zalazi u osobito izra?ajnu metafiziku prostora i boje. Kad ne bi postojala serija velikih prekometarskih formata s prevladavajuaom figurom, leonardesknih, rafaelskih I nazarenskih fokusiranja, moglo bi se vea govoriti o definiranim I zaokru?enim cjelinama, o opusu poodmaklom, a ne iz autorovih godina apsolviranja studija likovne kulture na Pedago?koj akademiji u Rijeci. Okolnost koja potvreuje kako Eugen jo? istra?uje, pozitivna je i radi njegova konstantnog stvaranja, slijeda koji uz veliki broj djela za slikara njegove dobi, rezultira zasebnim serijama kompozicija eiji je umjetnieki izrieaj osobit u metafizici prostora I boja srednjih formata. Dok serije skica za veae dimenzionirane scenografije, pod zajedniekim izrazitim popartovskim znaeajkama, kao i drugi radovi, u ovom predsavljanju neae biti izlo?eni, oni ipak svjedoee kako djelovanje na?eg Eugena mo?e jo? prirediti nesluaene izlete, radi razlike bogatstva i interesa u svojim uljima, gdje se prepliau osim stripovskog, razna druga iskustva. Umjetniku je poznat kulturni ambijent slavonske ravnice. Njezina melankolija eitljiva je u prostornosti ?to fragmentirano priziva u sjeaanje meeuratne Padske ?kole I atmosfere. U tom smislu naznaeuje se metafizienost i dubina izrieaja tih njegovih djela kojima se predstavlja Brodu. No, osim Slavonskog Broda i panonske prostornosti, likovi s na?ih slika mogu se takoeer vezati uz bitan slavonski spomenik u umjetnikovom rodnom Dakovu. Posredno ili izravno , Seitzovi i radovi drugih sljedbenika njemaekih nazarenaca, pored caravaggiovskih ambijenata, a mo?da manje izravni visokorenesansni slikari, mogli su pobuditit Varziaev interes izazvav?i reakciju u prepoznatljivom istra?ivanju. U takvim cjelinama nadrealistiekog nagnuaa, tekstura i morfologija pastoznog namaza ili lazure izlo?enih radova svjedoei o brizi i osjeaaju za detalj i fakturu. Proces stvaranja eitljiv u djelima kojima se slikar predstavlja publici u svom gradu, sredini iz koje je krenuo na put ?to je veoma aktivno odlueio slijediti, samo je epizoda, ali vrlo znaeajna. Ona spada u vrijeme njegova definiranja vlastitih stvaralaekih htijenja, pored jo? sveg tra?enja, studiranja, istra?ivanja, sve do trenutka kada ae proces njegove ekspresije iz sada?njih kontura postupno dobivati ?eljenu dimentiju. To dakako ne umanjuje vrijednost ovdje izlo?enih djela, radova nastalih u procesu kljuenom za svakog umjetnika. U spomenutom ueestalom nastojanju s razlogom oeekujemo nova iznenaeenja i izlo?be. U Poreeu, 15. prosinca 1997. godine. Marino Baldini POVRATAK/BACK "Nemiri na?eg vremena" .eini se da nam te slike ?ele otkriti svijet brzine, tehnologije, nebodera, automobila, stalne ?urbe koja karakterizira na?e vrijeme. .buduai da se slikar bavi I fotografijom on ih eesto uklapa u svoje slike I redefinira ih bojom, dobivajuai tako eudne efekte.Neka od njegovih ostvarenja su instalacije, jer osim fotografijom slike su obogaaene I skulpturom (reljefom) koja je instalirana u okvir slika.Dvije minijaturne slike pru?aju pogled u njihovu unutra?njost, kroz male otvore moguae je vidjeti obrise Pape I poznatog pjevaea.Svjestan promjena u svijetu slikarstva, ali I onih u svakodnevnom ?ivotu, Varzia sukobljava stare slike I njihove slikare s dana?njom situacijom.U centru slike mo?emo se diviti portretu ?ene koja predstavlja Giocondu, ali iza njezinih ramena primjeaujemo gusti gradski promet meeu neboderima.Na drugoj slici prepoznajemo infanktinju Velzqueza, odnosno njenu fotografiju uklopljenu na originalan naein u sliku. Meeu slikama prisutan je I portret Picassa , umjetnika koji je oznaeio slikarstvo na?eg stoljeaa, iza eijeg lika se, na crvenoj podlozi nalazi bik koji pada na zenlju, na smrt pogoeen u borbi. Eugen Varzia borio se u ratu kao dragovoljac, a to grozno iskustvo duboko je uticalo na njegovu misao.Sjeaanje na to vrijeme sigurno je slika koja predstavlja neke vojnike, pilote, u pozadini, na pustom nebu naziru se obrisi aviona.Slika koja asocira na posljednju veeeru uklapa se svojom simbolikom u ovaj ciklus. Sve to predstavlja svijet vr?njaka umjetnika I cijele generacije Coca-Cole (limenke koristi za sliku), vrijeme tehnologija, neprestanih ratova. Nije pogre?no tvrditit da umjetnik slika svoje misli onako kako se one pojavljuju, kako se pojavljuju u svijetu koji ga okru?uje, koji okru?uje sve nas. Quel caos del nostro tempo I quadri moderni con motivi urbanistici di Eugen Varzia sono in visione alla Galleria "Maslina" presso la Facolta di Pedagogia a Pola. Sembra che I quadri di Varzia vogliano svelarci il mondo dalla velocita, della technologia, dei grattacieli, delle automobili e di una fretta continua che caratterizzail nostro tempo.Tutte cose, pero, che nascondono l'uomo, e gli sbarrano la strada che porta ai suoi simili. Visto che il pittore si occupa anche di fotografia, egli le incorpora spesso nel suo quadro e le elabora dal punto di vista coloristico,ottenendo cosi degli efetti insoliti. Alcune delle sue produzioni sono delle installazioni, perche oltre alla fotografia sono arricchite anche da sculture che fanno capolino dalle aperture realizzate sulla tela. Due quadri di dimensioni ridotte offrono uno sguadro alla loro interiorita: atraverso delle piccole aperture nella tela e possibile scorgere le fotografie del papa e di un noto cantante. Consciente dei cambiamenti nell'ambito della pittura, ma anche nella vita di ogni giorno, Varzia contrappone i dipinti vecchi e i loro pittori alla situazione odierna.Cosi, al centro del quadro possiamo ammirare il ritratto di una donna che rappresenta la Gioconda, ma alle sue spalle scorgiamo il denso traffico metropolitano che si svolge tra i grattacieli.In un altro quadro riconosiamo L'infante di Velazquez, ovvero la sua fotografia inclusa in maniera originale nel quadro del pittore.Tra i dipinti e presente anche il ritratto di Picasso, l'artista che ha segnato la pittura del nostro secolo, ma dietro alla sua figura, su uno sfondo di colore rosso, e dipinto un toro che cade a terra, colpito a morte nella lotta.L'uccisione, ili sangue, la morte: sembra che tutto ruoti attorno a queste tre cose, che sono l'inizio e la fine di ogni cosa.Eugen Varzia ha combattuto in guera come soldato volontario, e questa esperienza terribile ha indubbiamente influenziato il suo pensiero alquanto cupo.Un ricordo di uel tempo e certamente il quadro che rapresenta acuni soldati-aviatori , mentre sullo sfondo, in lotananza, nel celio deserto, si scorgono i contoroni degli aerei di guerra.Anche il quadro che rapresenta l'ultima cena s'include con la sua simbologia in questo ciclo.Tutto cio rappresenta il mondo e la vita dei coetanaei del l'artista, di un'intera generazione, dell'eta della Coca Cola (le lattine sono pure parte integrante di un quadro) e delle invenzioni technologiche, ma anche dell'eta di guerre continue che hanno segnato gli anni giovanili di questa generazione.Non e errato affermare che l'artista dipinge i suoi pensieri cosi come essi appaiono nel mondo che lo circonda e che circonda noi tutti.E interessante, inoltre, anche il mondo in cui l'artista lavora, ovvero come se volesse dipingere il maggior numero di quadri in un periodo di tempo limitato, e disiderasse versare in essi il fiume di idee che gli si affacciano alla mente.Egli lavora con l'acrilco su tavole di legno, e nel desiderio di transportare subito anche il colore sul materiale, onde realizzare cio che ha ideato, copre la tavola davanti a se utilizzando la spatola.In questo modo le sue pennellate sono ampie, e certe volte addrittura non si tratta di pennelatte.Infatti, speso il pittore non fa altro che versare il colore sulla tella, e questo, colando, crea degli effeti insoliti da se. L'osservatore puo restare a guardare I suoi quadri veramente e lungo, perche essi lo fanno riflettere su numerosi problemi conosciuti e scionosciuti, caustidalla vita frenetica nel mondo oderiono, un mondo urbanizzato, un mondo di guerre.Dall'altro lato, ci sembra che il pittore (vista la sua giovinenzza) sia ancora in cerca del suo stile personale, e lo fa sperimentando sia ancora in cerca del suo stile personale. Tatjana Aramba?in Sli?kovia Zvuean kolorizam nadogradnje estetike Poreekog Slavonca, mo?e i obratno, Eugena Varziaa upoznasmo nekojim djelima na skupnim izlo?bama po Istri.Moano se otkrivao zanimljivim uradcima, da bi smostalnom prezentacijom u palaei "Zuccato" definitivno potvrdio suvisla iznenaeenja svje?ine izgradnje profiliranosti I dojmljivosti. Kombiniranom tehnikom kola?iranja doslikanih I nadslikanih fotokopija veduta, automobila I likova nadogradio je pastozne premaze veaih bojanih ploha.U njih eesto ispremje?a bareljefne bijele glave neutralnih odrednica I tipiean popartistieki rekvitizarij.Umjetnik tako komunicira unutar vizualne vi?edimenzijske faktografije ipak evrsto jedinstvenih ansambala.Njima nameae amerikanizirajuae reference kulturnr I subkulturne dokumentaristike, iako znade uklopiti I lienosti Picassa, Velazqueza ili Murtiaa.Sav taj organizirani panoptikum formiran je I pregradama na samoj determiniranoj formi slike, koje su rasipno I pompezno opisane engleskim nazivljem (Naked&Famous, The bull is dead itd.) Rezultat svega toga normalno I sna?no funkcionira, autorski zanimljivo, a li?eno prezasiaenosti eventualne nasaeene kombinatorike. U uspjelim radovima nagla?en je ritam I asimetrija oleatskih naslaga s diskretno projiciranim crte?om iluzionistieki oprostorenim trodimenzijskim naglascima, koji spontano izviru I utieu u dvodimenzijski prikaz paralelnih stvarnosti.Te slikane tvorbe su vje?to zaokupljene aran?iranim izazovom zvuenog kolorizma osebujnog osjeaanja gotovo taktilne estetike. U otueenom svijet, autistiekom I nezadovoljnom izlo?ba mladog stvaraoca zraei optimizmom, voljom I dinamizmom uzleta.Mlado?au pred kojom je buduanost.Fascinira I ponese gledatelja neagresivnom logikom meeuigre iluzije I aluzije ma?tovito recikliranih nasada popartizma jedne druge I drugaeije generacije I poruke, presaeenog trenutka koji je odmakao.Je li rijee o hommageu ili evokaciji ugoeaja jednog bitnoga pravca? Varzia bilje?i, dokumentira, ponekad se I ironieno ludira, ipak bje?eai od naracija I fabulacija.Tako uspje?no korespondira I s proturijeenostima unutar kojih se koprcamo I djelujemo.Intelektualiziran je I refleksivan, a ironijom se distancira, ograeuje od vlastite smionosti.Mo?da njome izgraeuje odstupnicu neutralnu I neobavezujuai, ukoliko je to uopae moguae.Uspjela izlo?ba mladog slikara koji se apsolutnom autohtonoau poigrava silnicama fluida vremena izigravajuai trendovska anga?iranja I pro?imanja. Branko Mrku?ia,prof. Memento mundi 1 9 7 2 - 2 0 0 2 Nije oholo niti je bahato oznaeiti tri puna decenija udisanja, opipavanja, oslu?kivanja, ku?anja i gledanja te earobne misterije od ?ivota. Varzia to eini sa autilno?au i zahvalno?au. Gotovo pokorno i gotovo pobo?no. Od vajkada. Od kada pamti. Zato je ova izlo?ba postala izlo?bom sjeaanja i osjeaanja. Ona je istovremena i objedinjujuaa. Temoralna i atemporalna. Anakrona i aticipativna, sa timbrom nepobitno vremena ovog. Ona je memento mundi. I memento mori. I Augustinovo "sjeaanje na zaborav". Figurativac i narativac popartistieke provenijencije danas je poeta metafiziekog i simboliekog u slikarstvu memorije. Umje?an je korisnik povijesnih citata u povijesnom i ambijentalnom kontekstu kojega mu je izazovno i izravno pru?io Poree. Kao poriv i potvrdu. Svojim "prastarim urbanizmom...sve do stvarnosti koja nas opsjeda svakog trenutka na?e urbane egzistencije". / Jerica Ziherl u katalogu slikarske kolonije Riviera, Poree 2000./. Dakle, poreeka gradska ikonografija i povijesna scenografija sa Varziaevim replikama elemenata po repetitivnom, nijemom scenariju statienosti kiema su izlo?be. U tom kompleksnom i vi?estruko gradivnom slikarsko - kiparskom asambla?u vidan je i cilj autora. On se donekle prikriva u simbiozi pro?lih, ovih i novih vremena no u konaenici stremi ka pomirenju i mo?ebitnoj harmoniji. U toj "sretnoj i spretnoj sprezi etike i estetike" /Branko Mrku?ia,"Glas Istre" 2001./ Varzia prati svoj unutarnji ritam ali i povijesne otkucaje grada. Oslobaea svoju invenciju hraneai se urbanim inventarom iz lapidarija, antiekim ispisima pozdrava i molitvi, fragmentima profane i sakralne arhitekture u prolazu, heraldiekim znakovima i simbolima poznatih i nestalih poreekih graeanskih obitelji. Kombinira tehniku plitkog ili visokog reljefa kojega aplicira kao vertikalni i horizontalni, istovjetno ponavljani otisak i trag ljudskog ili animalnog prisustva na / prije i poslije / oslikanom platnu. Kao statiean i simetriean, svejedno uzbudljiv, nosiv niz - friz u stabilnoj kompozicionoj shemi. Od soenog, "barokno" zgusnutog koloriste Varzia prelazi na smirenu paletu, tonski ju elaborira valerima koji suptilno prelaze u meku bjelinu neboje. S namjerom autorskog sti?avanja i podreeenja /o/poruci koja govori u prilog odgovornosti i savjesti civiliziranog biaa, zala?e se za tradiciju koja pamti i ne bri?e, priklanjajuai se u konaenici memoriji koja po?tuje kontinuitet. Proces multiplikacije koristi kao igru s jedne ali i kao suodnos svjesnog i podsvjesnog s druge strane. Kao otsustvo i nazoenost. Kao biti i ne biti u trajanju vremena i prostora. Ali istovremeno i kao element komunikacije koja mu vitalistieki i optimistieki treba poput kruha. Buduai je u su?tini otvoren i srdaean, agilan i anga?iran kreator i promotor koji u oba slueaja treba jeku kao odjek. A kao hvatae znakova pro?losti, svakako senzibilitetom ovoga vremena, dodirnuo je slikarsko nadahnuae i kredibilitet visokog zanatskog umijeaa. Za ovu mladenaeki okruglu prigodu vi?e nego dostatno. Sve uz istovremen bodar i dobar polet nesebienog poreekog Street Artovca. Gorka Ostojia Cvajner POVRATAK/BACK Memento mundi 1972-2002 Non è superbia ne arroganza voler denotare tre interi decenni di inspirazione, palpeggiamento, auscultazione, degustazione e osservazione di quel magico mistero che è la vita. Varzia lo fa con sentimento e gratitudine. Quasi umilmente e quasi religiosamente. Da sempre. Da quando ricorda. Perciò questa è diventata una mostra di ricordi e di sentimenti. È contemporanea e unificatrice. Temporale e atemporale. Anacronistica e anticipatrice, irrefutabilmente improntata al presente. È memento mundi e memento mori. E l'agostiniana memoria dell'oblio. Artista figurativo e narrativo di ascendenze pop-artistiche, nella pittura della memoria oggi Verzia è un poeta del metafisico e del simbolico. È un abile fruitore delle citazioni storiche che Parenzo gli fornisce provocatoriamente e direttamente dal suo contesto storico e sociale. Che fanno da stimolo e conferma, con il loro "antichissimo urbanesimo.fino alla realtà che ci assedia in ogni attimo della nostra esistenza urbana" (Jerica Ziherl nel catalogo della colonia pittorica Riviera, Parenzo 2000). Dunque la spina dorsale della mostra di Varzia sono l'iconografia cittadina e la scenografia storica di Parenzo, di cui egli replica gli elementi secondo uno scenario ripetitivo, muto. In questo complesso, multistrato assemblaggio pittorico-scultoreo è anche evidente qual è il fine dell'artista. Il quale fino a un certo punto si nasconde nella simbiosi dei tempi passati, presenti e futuri, ma in conclusione tende alla conciliazione e a una fattibile armonia. In questa "felice e abile combinazione di etica ed estetica" (Branko Mrku?ia, "Glas Istre" 2001), Varzia segue un proprio ritmo interno ma anche i battiti storici della città. Libera la sua inventiva nutrendosi dell'inventario urbano del lapidario, delle antiche epigrafi di saluto e preghiera, dei frammenti di architettura sacra e profana colti di volata, delle insegne e simboli araldici di note e scomparse famiglie borghesi parentine. Combina la tecnica del basso e altorilievo che applica verticalmente e orizzontalmente, impronte e tracce uniformemente iterate di presenza umana o animale sulla tela (prima o poi) dipinta. Come sequenza-fregio, statico e simmetrico, in ogni caso eccitante, entro uno schema compositivo stabile. Da colorista corposo, densamente "barocco" qual era, Varzia passa a una tavolozza serena, dai toni elaborati in valori che finemente trascolorano nel tenero biancore del non-colore. Con l'intenzione di smorzare e subordinare il suo esser autore al testamento-messaggio che propugna responsabilità e coscienza nell'uomo civile, caldeggia la tradizione che conserva e non cancella, inchinandosi infine alla memoria rispettosa della continuità. Impiega il processo della moltiplicazione, da una parte, come un gioco e, dall'altra, come interrelazione di conscio e inconscio. Come assenza e presenza. Come essere e non essere nella continuità del tempo e dello spazio. Ma in pari tempo anche come elemento di comunicazione, di cui ha vitalisticamente e ottimisticamente bisogno come del pane. Perche essenzialmente è un creatore e promotore aperto e cordiale, agile e impegnato, che in ambo i casi necessita di far risuonare l'eco. E come acchiappa-segni del passato, naturalmente con la sensibilità del nostro tempo, giunge a sfiorare un'ispirazione pittorica e una credibilità che sono di alto mestiere e bravura. Più che sufficienti per quest'occasione giovanilmente circoscritta. Il tutto in contemporanea con lo slancio fresco e bello di un generoso Street-Artista parentino. POVRATAK/BACK Gorka Ostojia Cvajner Memento mundi 1 9 7 2 - 2 0 0 2 It is neither haughty nor arrogant to define three whole decades of inhaling, touching, listening, tasting and observing that magical mystery known as life. Varzia achieves this with sensation and gratitude. Almost obediently and almost piously. From times immemorial. Since he can remember. That is why this exhibition has become an exhibition of reminiscences and feelings. It is both simultaneous and unifying. Temporal and untemporal. Anachronous and anticipative, undoubtedly with a stamp of present times. It is memento mundi. And memento mori. And Augustine's "memory of oblivion". Figurative and narrative artist of pop art provenance today is a poet of the metaphysical and symbolic in the painting of memory. He is a skilful user of historic quotations in a historic and environmental context provocatively and directly offered to him by Poree. As an impetus and confirmation. By its "age-old town planning...until the reality that constantly obsesses our urban existence"./ Jerica Ziherl in the catalogue of the art colony Riviera, Poree 2000/. So, the urban iconography and historic scenography of Poree with Varzia's replicas of elements by the repetitive, wordless scenario of static features are the backbone of the exhibition. In such a complex and multi-layered painting-sculpture assemblage the artist's aim is also visible. It is somewhat concealed by the commensality of past, present and future times, but in the end it seeks to attain peace and harmony. In this "fortunate and skilful union of ethics and aesthetics" /Branko Mrku?ia, "Glas Istre" 2001/ Varzia follows his inner rhythm, but the town's historic pulse as well. He sets free his inventiveness by feeding on urban inventory from the lapidarium, ancient inscriptions of greetings and prayers, fragments of secular and sacred architecture, heraldic signs and symbols of notable and past middle-class families of Poree. He combines the technique of bas or high relief which he applies as a vertical and horizontal, identically repeated impression and trace of human and animal presence on /before and after/ painted canvas. As a static and symmetrical, still exciting, sequence - frieze in a stable compositional scheme. From the luscious, "baroque" condensed colorist Varzia moves to a serene palette, tonally elaborates it by values that subtly pass into the gentle whiteness of non-color. With the artist's intention of subsiding and submitting to the message/will, which supports responsibility and conscience of civilized man, pleads for tradition that remembers and does not obliterate, inclining finally towards memory that respects continuity. The multiplication process is used both as a game, and correlation between the conscious and subconscious. As absence and presence. As being and not being in the duration of time and space. But at the same time also as an element of communication, which is of vital and optimistic importance. Since he is basically a candid and kind, active and engaged creator and promoter who in both cases needs echo as resonance. And as seizer of signs of the past, certainly with a sensibility of our times, he has touched the painter's inspiration and credibility of top-level artisan's skill. For such a youthfully round occasion more than enough. All accompanied by the ardent and admirable zeal of an unselfish Street Art-ist of Poree. Gorka Ostojia Cvajner TrashArt Nakon odliene, suptilne i duhovite intervencije u prostoru, njegovom Venecijom u Poreeu za pro?logodi?njeg Stret Arta, nakon samostalne izlo?be u Multimedijalnom centru LUKA u Puli i nakon dubokog, autorskog, organizacijskog i koordinacijskog uranjanja u vrlo zahtjevan, razlieito?au i brojno?au programa poput ?ipka programima napueenog ovogodi?njeg ulienog festivala, gotovo je nezamislivo bilo odrediti moguau likovnu putanju Eugena Varziaa. Mogli smo biti povedeni i zavedeni, iz rakursa ove izlo?be, njegovim dosada?njim uravnote?enim, smirenim slikarstvom koje patinom vremena tematizira i problematizira suodnose i srazove izmeeu sada?njosti i pro?losti. Sa emocijom i lucidno?au budnog posmatraea, tihog kronologa povijesnih mijena, sabiraea tragova i povijesnih fragmenata u novu cjelovitost. U sliku koju stigmatizira radoznalost mladog intelektualca, prizor koji nostalgieno pamti i suptilno podsjeaa na zaborav. Te slike scenieno raeene, integrirane sa plitkim ili visokim reljefima, elementima arhitekture, grbova i spomeniekih natpisa, mogli su ga povesti u daljnju istra?ivalaeku avanturu problematiziranja slike kao zida, slike kao suvremeno - povijesne freske, autentiene i aktualne slike - skulpture. No, uzbibanost Street Arta, slikareva potpuna anga?iranost, odnosno duboka posveta ?armu, lucidnosti, duhovitosti, otvorenosti, kontaktibilnosti, otkaeenosti, ulienosti jednom rjeeju, nije mogla ostati bez odjeka. A povod je krajnje banalan! Naime, ljetnja ?ega i ?ee rezultirali su osobnom potro?njom i usputnom "autorskom" proizvodnjom osobnog otpada. U velikim kolieinama u vidu ispra?njenih plastienih boca Cole. Njihova imponentna, prozirna i laka forma postala je strukturom za skulpturu, odnosno primarnim gradivnim elementom za arhitekturu reljefa. Praznost i prozirnost plastiene boce negirana je, oevrsnuta i "poru?njena" crnim mat namazom. Time je napravljen odmak od "lijepog", oku ugodnog predmeta svakodnevlja. Tim einom autor otkriva, podcrtava i problematizira etiku i estetiku ru?nog, nepotrebnog, suvi?nog, zastra?ujuae neuni?tivog. Daljnjim procesom gradivnog adiranja on osnovnim elementom ru?nog tvori novu strukturu, skulpturu ili reljef koji se novom ulogom umjetniekog predmeta opiru ulaneanosti u civilizacijski sistem ovisnosti, odnosno neobranjivosti od autoproizvodnje i kolektivne proizvodnje smeaa. A od smeaa napraviti umjetnost bio je uzbudljiv izazov Eugenu Varziau. Ne kao proroeansko navje?ae u?asa, ne kao apoteoski priklon glorifikaciji ru?nog, vea samo kao likovni izazov. Pa tako nova slagalica Eugena Varziaa u konaenici rezultira zanimljivim i intrigantnim ciklusom. I kada se radi o "gomilastom" slaganju boca koje tvore imponentnu skulptoralnu formu organieko - apstraktne poetike, ekspresivnog govora . I kada se radi o dijagonalno vezanim strukturama podne ili slobodnolebdeae skulpture, i kada autor gradi odliene nizove - frizove, iznimno efektnih reljefa, odlienih za inetgralan zidni obuhvat prostora. To ?to sve zraei art brutovskom sirovo?au i surovo?au, prednost je ove izlo?be, koja spontano i sasvim argumentirano iskazuje osjeaaj prema zastra?ujuaim razmjerima zagaeenosti realnosti. A svoj stav, osoban i likovni, autor iznosi nekonvencionalnim naeinom. Nekonvencionalnim materijalom. Nekonvencionalnim postupkom, ne zatomljujuai nikada svekoliku banalnost i grubost /s/tvarnosti. Njegov autorski otklon, kao contradictio in adjecto, u estetici je ru?nog. Trash kao Art Eugena Varziaa. Gorka Ostojia Cvajner POVRATAK/BACK Bitan stilsko-formalni iskorak u Trashart U Maloj galeriji poreekoga Otvorenog ueili?ta Eugena Varzia izlo?io je desetak trodimezionalnih ilustracija, skulptura, frizova i reljefa skupnim imenom nazvanih Trashart ( umjetnost smeaa ).Pred valikim brojem zainteresiranih gledatelja izlo?bu je, poetkom tjedna nadahnuto otvorila Gorka Ostojia Cvajner.Za ovu prezentaciju vieenoga i sna?no do?ivljena art brutovskog vizualnog identiteta ovakvog nepoznatog Varziaa istinski opisno deklarira Steinbergiv citat; ?Ni?ta nije izgledno tako privlaeno kao postati ?to moguae br?e udovcem samoga sebe?. Naime, suptilni i bri?ljivi slikar gotovo renesansnih odjeka crvenih i zlatnih bar?unastih preljeva s biranim tragovima reljefnih aplikacija naglo se laaa odbaeenih plastienih boca svkodnevne potro?nje koje su ljetos zatrpale njegov atelier.Preformira ih ljepljenjem i bojanjem u objekte skulpturalnih formi ingeniozno organizirajuai jednu scenienu prostorno svjetlosnu plastiku.Te tvorbe zraee dopadljivim vizualnim subjektivitetom i novoimpostiranim identitetom vrlo prihvatljivu korpusa efektne razlo?nosti. Varzia obogaauje tako pluralistieku pozornicu likovne sredine predano i snala?ljivo pokazujuai nalieje banalnih artefakata koji realno dose?u vrijednost visokih kriterija, daleko od ru?ne sirovosti svakodnevnog potro?noga materijala.Izlo?ci izmieu jednodimenzijskoj klasifikaciji i zaokru?eni posjeduju kodove koji se mogu de?ifrirati , otvoriti vehementno i dojmljivo prema novome i zaeudnom .Ma?tovito preispituje vulgarne terete svakodnevice potro?aekoga dru?tva koje preoblieuje u ?ifre intrigantnih preobrazbi. Njegovi kvazi aktovi, ograde, kompozicije...?ilavo opstoje i postoje, nameauai se i likovno zadovoljavaju ludistiekom igrom neke potpuno neoeekivane poetike.Iako u trasiranoj putanji tkivo izlo?be apsolutno je individualni prinos Varziaevih nemira, kretanja, tra?enja i uspjelih transfiguracija.Razvrgnuti i preoblikovani otpad postaje elementom zaigranoga utemeljenja lucidnoga, invencijskog novuma.Zanjihani, crno mat obojani oblici, ludistieki svrhovito nazoee unutar lapidarne, pak i minimalistiee oblikovnosti.Zaokuplja nas, jer je teatralizirana s mjerom i ukusom umjetnika, ravnote?om i prostudiranom sintezom eksperimenta.Duhovit je i uspje?an taj novi Varzia.Mo?da se i ?eretski smije, ali nikada ne rasplinjuje u dosjetke ispraznih oporosti ni vulgarnosti. Dopada mi se u konkretizaciji bitnoga stilsko-formalnoga iskoraka, u diamienosti snage pretvorbe koja uspostavlja njegovu karakteristienu dekorativnost, sada novog medija, na drugaeiji naein.Apsolutno je po?eljan u non?alantnome stavu generacije koja je odustala od uzvi?enih naeela, ali se nije srozala niti izgubila u intelektualnoj ironiji. Tom plasticitetu nije bita niti primaran osnovni sirovinski korpus vea iskljueivo intervencija.Iz ru?nog i prljavog paeeta nastaje labudovski prihvatljiva nekonvencionalnost kojom se danas, u dana?njici degutantnih rije?enja, elegantno uspostavlja sofisticirani artizam vrijedne konaenice alternacijskih izazova.
 
Exhibitions
SAMOSTALNE IZLO?BE PERSONAL EXHIBITIONS MOSTRE PERSONALE 1994. Slavonski Brod : Coffe galerija Zagreb 1997. Samobor : Galerija Messing Ars Funtana: Galerija Zgor murve Frankfurt ( Bad Homburg) : Kurhaus Slavonski Brod: Galerija Matice hrvatske Zagreb : Vojarna Borongaj ( sa Generaliaem ) 1998. Pazin : Galerija LG Vrsar : Kripta crkve Sv. Martina 1999. Pula:Galerija Maslina Vrsar : Kripta crkve Sv. Martina Vinkovci : Atelier Vinkovaekih jeseni 2000. Pula : Info centar Poree : Galerija Zuccato 2001. Poree : Art studio Varzia 2002. Pula : galerija LUKA Poree : Mala galerija POVRATAK/BACK SKUPNE IZLO?BE GROUP EXHIBITIONS MOSTRE COLETTIVE 1992. Rijeka : Art club HKD 1993. Samobor : Galerija Messing Ars Samoborski muzej Galerija Narodnog sveueili?ta Zagreb : Galerija Zvonimir 1994. Split : Pinaktoteka Franjevaekog smostana Gospia : Muzej Like Rijeka : Hrvatski kulturni dom Zagreb : Dom HDLU Stara Gradska vjeanica Osijek : Muzej Slavonije Dubrovnik : Palaea Sponza Pula : Dom Hrvatskih branitelja Rovinj : Muzej grada Rovinja Pazin : Spomen Dom Sisak : Muzej grada Siska ?iroki Brijeg : Galerija Franjevaekog samostana Mostar : Umjetnieka gralerija Rondo 1995. Opatija : Galerija Juraj ?porer Galerija hotela Imperijal Knin : Crkva Sv. Barabare Trako?aan : Hotel Coning Zagreb : Austrijski kulturni institut Maribor : Pedago?ki fakultet Rijeka : Mali salon, zavr?na izlo?ba studenata 1996. Sisak : Gradska kavana Rijeka : prostor Korza, instalacuja PAPIR Petrinja : Galerija Krsto Hegedu?ia 1997. Sisak : Galerija Kristalne kocke vedrine Vrsar : hotel Belveder Mogliano Veneto ( Venezia ) : Pula : Galerija Vincent iz Kastva 1999. Piran : Obalne galerije Bale : Ka?tel bembo 2000. Ferarra ( Ro ) : Pastoreria, Grupa autora Oprtalj : Gradska dvorana, Grupa autora Poree : Galerija Zuccato, Mladi autori pore?tine Pula : Revijalna izlo?ba HDLU Krapina : 2. Krapinski salon Pula : Galerija Neme? Trieste : Barcolana, ex tempore Slavonski Brod : Galerija Matice hrvatske, Brodski slikari Piran : Obalne galerije Poree : Mala Galerija, 18. likovna kolonija Riviera 2001. Poree ; Galerija Zuccato, Mladi autori pore?tine Snina (Slovakia) ; Galeria Miro, autori slikarskog plenera Snina 2001. Mihalovice (Slovakia) ; Zemaljski muzej, autori slikarskog plenera Snina 2001. INSTALACIJE 1995. Rijeka : otvoreni prostor korza, instalacija News 1997. POVRATAK/BACK Sisak : stari grad, Primadonna 2001. Poree : stari grad, instalacija 40 metara Venecije 2002. Poree . stari grad , video instalacija Poreeki akvarij VIDEO 1995. "Living for tomorrow" ( uni?ten ) "Living for tomorrow" 2001. "Pozdrav iz Poreea" 2002. "KI?A" "Coffe" 2003. "Srebrni" NAGRADE AWARDS PREMI 1995, Opatija, Ex tempore 1998. Rovinj, Grisia 1999. Piran , Ex tempore 2003 , Volosko, Mandraa
 

Explore Through ART Title Tags          Explore ART Jobs          Recent Activity
                              Follow us on Twitter                  Like us on Facebook

  abstract   angel   art   autumn   beach   bird   birds   black   blood.   blue   bridge   buddha   canvas   cat   day   detail   dream   fire   flower   flowers   for   forest   from   game   girl   green   head   horse   house   italy   lake   landscape   life   light   love   man   melancholy   mike   morning   new   night   nude   oil   old   optimistic   own   painting   pictures   portrait   portraits  Privacy Policy | User Agreement | Note | Contact Us